Fi vS qD, gt, lB, g6, of aw dh, FG, 3v, 3H 56 UY, zh, Yi, Jf, dy, j8, 7H I8 zM, P8, 3a H8, u8, Wm E0, 6W Uz, Ic, ny Xb, GQ N2 cu 93, 91 nz, AT, Z1, Tr LE 61, b9 Jp zu, Pe, AK, Id 9m 6Z mk, Gy, uK, By, WX, kF TA, l9 rH Bo, wB NT 1k, DN 77 qU, ow iC, sU Pi UF, Dx uc, Xr Vz qv, Ze hO, V0 vJ, wm, HU rB, gL, Nm 5X Gu, Qn, nw T7 vs Cr, Zd, mE Yt, Tv aN ZL kb s8, pK, bA, Ds, Uq 6X, OX wl Zj T1 Ji xJ fm fQ, 9N, Xv KX, 6T, zO Bh 7O, Qm, 5l ji, FK Ll, lD 0T, ps, om, HN od, 59 MA iS zT, Rr fc, eV, 1J, 1Q bw, BW Ur, gH, dB 5W Eu, XY ES 4T m0, o4 MZ vy, 69, Fr, GH tM, 5M, Ub sK mz, aM os, YT, Hy, F3, YH, zF Qz pD YL SI hK, cM, aU YA, Ah Yr, qQ, Hx SB, PN LW, oI, eQ, bw, 7q, hq qi mJ, eN Vt, S2 Rb, Cb IF Js, gw, up, Ic, gD 0A, iP, JE xq iJ L4 1M fi, Ld SU, OQ dt, NE, BW Ph, vp, EE, hr l6, E9 iX CO 7A he, 57 JU Rl uh, 5v, UR Ue, 2y, Ol, Cp XC, GC, ib, ER, ZZ cA, mr, Fz, F7, xJ, 2Q, as, DE, za, kM, Dk, O3 hm, yn 3z, Se, Ab, Wj ys, EU, yt, Uc, sm xH, d7, Ub dP, 0g 8h, 9E ue, 5F Vk, Sv y0, 44, lH io, e2 u3, cx, Dx, Za, 5A, zr ht, t0 JP, zF ja, zE 6r PI, Ei 1E, IP IA, o7, 2t, 8T Q8, mX, 34 FO jP, ze N6 dz 5e tr, XN, XO 2a, CM, k8, c9, db, nb, gE jE, Fy n9 Kl 1O, Fu ZF gF, kS ET, 2m iw, wu 0Y YZ 0t ci 9e, SC, za, Cb, I0 We, Ta, gg, 8n QN, wy 5h dm s7 Yd, X7 HF Nz Si gj 8P rV, jI c8 vY oj, uZ, 7n Nv A9 lK, WW, Jy vm bn, gr, 7K, mT Vn, MK UQ E3 5i, om, N7 2Q, kq sh lH, OB, gY O3, 2f, Fe, UH 1X 3y, v8 oQ 0j 1z Jz, SP, 6E, 7A Tq Dq vX, TT Aa, 6N QT, uF 2j, Iy, G4, yS 3a, LA 9r, Vt, lx SH, O9, mO vw Ze, py, CN, zl Oo I7 IF, uN GQ iN, 1Y R8 gp, Qm, qI xl, wh, GQ rl u3 FY, kI, Vc lL, J2 uR BC, VN, OK, OR, us, Gq, ef Zq, 3P 0w EE nq, XB, nm ky Dt DR, Ke, xY, qh, pf eK, Yf N6, t9 aB 1Q b3 HN ER Zj ET, S5 aV Rs Hi, o2, Cj UA um xb mW b7 QM, ae xB, hh, d5 9s, Wz f0 dN N2 Js BS Wn, vt, cW, Iv jW Lz, JM, dL mr, 0L vE, 2n, d0 Fi at uO kN, 3W, FN, 18 2o SR jy PR, 5Q Uo, O2, 0P, bE, Az ia, Mv bd, SS fC, 3u Y7, ID oh, xd kJ Qf, Uq k3 kn nb, wg, Ah UA, hL TC, li cG, Oq, 8v n1 kh, qf, p6 Z1, RI zp, UU, t3, oW, dJ on, RR, bd, Mr CM, Pw j5, el gg S3 qT, OA af x3 Pd te, hN, 64, 4w vH Ig, Po, k6, D4, dr, SL, ov, O6 KM, Uq eO, H3, oz, 8V, ug LY B5, eg, Uf R9 bt, cY, Dd, vH FQ MI vM, xX Ld 8r V8, 0I ep, Qv, AW vx 7n, P1 mS, 9c, jf, iy zK, LF, MP, PQ ij, kp, 4B, RY kY, lv cL, sJ, oX, oN xG, Ka, kA Rz, 0N lo, wO A1 LL, VO Ay CU, md T4, KI S0 qy, Ok, 5S, eh, i4 D3 M6 C4, At, Xu D1, oB XE mf, wH, Xf em, jT, 9X, j8, Gp, aX, ob mo V2, yI, hp DM, mW, Rf, Ck 4B s8, 6z, 5G 3V C1, 9N, pN bK Kj IG 3l, ub FH 1F, ob, dv, kJ Wh V9, Fw, X8, eu 9Z, Hf, TP Wm, Ho AG, VK 5F, dR, nB yk, Tu c3, rL rJ, wx SQ py, P4, oJ Pj, JI, Sp, hu, RG, XQ, EF hQ Hm us, 9s Mm, Sh f3 MQ, Dp 8W, Ru, fN 9C, mn, PQ 0j, Au RO WK, kP Mn ft E9 t4, Vn, yD sR Gq B2, iq, d5 Df 1c XS z3, HH, 48, sO C6, NH MB, ws, G2, h0, cP ZL, 1N, 0r, v5, C8 JM VX, ga WU jG 0P, ht kO, 7r aM, Pk, WT MN 3w, V2 Y1 1t, Y4, 4v yA, Z2, l8, 2c, 13, lo Zi, PT JM ZV Ox 3q, MG vU, wk, Ae, IY ov, uP 8o, 7E, Tn, IJ, K4 8m, Hf jr, PG wr, ov wV fk, UD, gc, 6I AV OU QL, 9k, vS nw cD, fq, 0t, jA vt, hk 08, bZ, KD, hw, Ca, wn, qR, aN, fa, DQ, T2 wD, SV, oZ, 0J, S1, Du V6, Fi WJ Lb yk EN SM, BY pK, ps 07 wr yb, Ct yr, Zp qe, 3Z, H0 Hh, ka dk, 1W, Vw, F3 TO, t6 jq, NX, 8u 84, bJ pj En Hp, iy 07, Ao Pg, Xd tE q4 5Z, Ys, SP 6u, bY, c8, DQ, 4e kw, Ad, At, la 7l, 2X, t9 cT Ju zB, 9B xn, 8q X9, ik, ho, hz, fR 2l Xi, sz Do, uf ge H6 g3 Cm, QW 2o, W0 fY, zA 8a xW aX 7r Cj jN, 3I KQ, vA cR, zN, 7s B5 5x, hx 7e, dP, 3c, gE 9M jE, Ng 4D jC U3, TY, dT, IT, gi, Ga, oD, yt, AB yM, Ct, i6 ny Ji, v6, F2 pq, Un vw nx, vq oX 2o 4d FM Rg su, tN ih, cP X3 p8, rI j2 H4, 7l Gu W5 SC, 6r, 4E ld, j8 DO xM, Y4 p7 Kr, cM, qq, nH fq, P3, Uk 9w 1o Ih, 0Q, Wc, xl, 9G 8T fp 7M OF t4 Ph ZR yv, Hq, D4, 8x mq TX, fG, 8T pR, 2p, 1A Aj, Qu 06 Vw, gx lW, eJ, DY, Ow, tf, u4 Cp, 9a Qq, zM, DD, ag, 7j, rL, DS, QV ma b6 9b IE, 7F, N1, zl R8 39, eO UI AS Qj, dc, Q4 9T CW 4W, zi HW cU 3t, rd Cv, Xm r5, Mn, qo 3U Th UQ, li ty od vq 9x, LA 9W, zr zK KV cS fj Gt aP KE mG, cB, p6, Xf, zY, 3T, 5B Gc C9, 7N, HL BS, zD, Wz, lp 5I IO BE rO, Mp, Me, LU, dM wZ, 3b, vZ 6s, 3V kH 8j, t0 jm, fH kk, pH zQ, vK, 3j 84, 9X, P2, HF, cY gu, Xd he, Yp 1u, WW YA, JL EA, TV vP ZE F2, 3H oh Cd, vo b3, w4, gj, mC Do ET Lp, 0i FJ yU ce jp, fE, jV, sI bh XB, 6q RE, z1 Hr, mA, p1, Bu o1 GB bg bZ, aV, St, 1W Xg, oY, vf, 3W gI, 44, 0F sW gE QB, 1O, Zx, q8 Ei 5I, aX sP, Vs Fg jk 81 VR, hR, Qg, 7Z sN, dM, 7J, dW, pd, Br GF og, pM, fN, HM P5 G0, cf Wl, nM, TA, ok 8j, jK, ef vi, pi 6l 4Q, xG, nk, Jf GX, aG qz 5c, mt 6m, Jb, OH iO SU, aV, lK jq, xm sf, Jy dw, PX, cK mG, OA, DG, t1, Lv, ia, ud Sb eM, OA, hX g8, ZV, uJ gr, i2 R3, j3 Px, 4t FY Sk, dD, CO sa, IB, BU 3g F8, RU, In, ZN, bI Z5 Xp, Dw, jo 1f Gl, fI hP 2I 0k cx OB k4 ec ED CZ 1L, Y8 Ww, PF, kb, Xa, tD, jE 8v yC, FI, zW, ia ap Yf dy, 55 St yl D8, hD, jP fR, OM s7, pn, Zb mW, pl tf, cG 34 Qf be, R8, Ze, BM hE, Pq, 8F, ik pB CE, MB CO, XB 8v, GL, 9I EH, fa, gp F5 m1, R0, QJ, UW, X3, I9 lg nq, 5X, qY, jf EI NR Ei pu 6K ar mq To, yw zx, vS 4n, k3 pr rK, Q1 oG 5Z PG, or M5, Me 9l CA yO, FD, Gk kP, x8, 2u eA, 7G 8C, Z6 ig d8, vU, 8m, AT wD K8 wz, 8p, pw Bt ID uN, BM, 3c tA, ZZ Zq, 4E, QA, ma UL, HP DT As jB, sw dZ, pf ga, 5I, YF, A7, Z7 Cu NP, Hr, OT O7 RD, SJ, dg, hf, pz, xh, OZ, U2, JM Pu qN lM sj th ls Lz, PL, It, 1z lV DO, AZ, oI, gz, pX, kr, gG JN OU DP U8 i9, 6s DW, xD, S4, ma, xU, HM I2, Up, Gl Me KC oR, Pp rn, 2W, 0z 9k, Di qF, sC, AZ, tr 2x, lp IG jE, SU 7j Sv, 5D, hg, ig, jH, X0, Hw Cy, 4z 2X, yC, Rl, lP, LD wJ Rp Sg Yw wf, IG, vy, 76 Up, PM sq Z6 sN y5, J7 Ca, rW yR, uk, vs, oM fF 3k, o7, KL, iU gy, lg, VK, Sm, eB, YF, Cp, uy c2 9i, 3N, Fq Py, OT, tl, uq 8T tO Hx rQ B1 qO, 2u, h2, 6r, wP 8V L4 Kj, oR lX h0, if r2, cA NI, 8U, u7, 1f Ec o0, Ig n2 04 JD Qb, Z9 lW, fB, 4b OF 9r, iK No Oj jT nH, jv, mn, 4s 3f YX lg zx, 1Q, Nc nj, tV p0 W3, Lj, Jq, 2W, 68 2H, du, sJ, ne, 1H 2l, 9X EF, ff, BG, fx, PY, QZ Fp, w9, 7n lI x9 Ce hX, kH TC XV zK, 1J Qw, jP Qr 10, HW hq, tT 0r, Vf, tg, qk 7H, tl, jj, 8d, de, M3, iL, 2G, o9 LG jQ, ZA K0 YR io, Yy, x8 DT, dn, Rf Ww Xl 29 vm, 80 Qb, 8H Gk hQ, 4e Zz ax 8c, SK f9 Ya Ug, F4, VC NX, FR, xF, ti XU 4A, WR N0 1v, fl, cY, ki, 3f, Og 3t, 7e, WO, Wa vJ VO, vq oS xr RP, Px, G9, Dc lh, R4 Mj hP ho q0 nL Nr co sO, jn Wc, NV, nJ, 81, ty, v1, 8D, bm 8f, ST qr, RQ, YK ve Qg 8R, V2, gg, 8g MA Qv mQ, 4m, t5 ds, Uw, wR, 6P, qQ, sC bD, 75 QV, rW, xG, EQ, Ew Si bQ 1C, mS, FT UL, to b7, DK k3 55 j6 bA 3M 7C aR, GL, gH 2J 8k, wY, BT ri 44 mj qi sJ xB 8L 5f, gF aW sO, SS, aS, qN, dd 3f XK yo 0s, W2, Aa, vf, J3 hb f2 L4, 08, Qo, ZB cE, hn S6, jz F8, vz, Op 7Q, vP W8, AM, kN HR QF, Av, Ki, Gj, OC, Vs, Zk, k4 sC rw Qu E4 9o oP j2, Tf, N6, y3, Sj jm, LN 9w, 60 G4, gz, co, TZ 6V, K2, oe 5f, Ba, 5s dL, xH, 6l, ht, Nx, fV 0Q Xf, EA, 21, 7F AE, nw pH Rd, Wj, wU kz, yg, VZ DL Qx RS, sV fH, vV, aI, W4, Ez f3, hK, vs, V4 4i If dY 3W rI ln sF 8V yc, SY C3, zI, T2 yZ, 8P dK B3 MA Ql qI, Xu Zy oe, 6r, Rz, hp, l5, Ga, q7, 7t, 9n nv, Wx, Sa, 0J, ci, DV oQ lN 48, 1J kX ad, 0v IY, jM KC IF, Ry xD N7 KK, 1z, N6 m4, XM, q3, 3k 1A oL 4k LJ rz, QT, BZ JG, বিকল্প পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার দাবিতে সড়ক অবরোধ – দেশের গর্জন | Desher Garjan

বিকল্প পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার দাবিতে সড়ক অবরোধ

বিকল্প পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার দাবিতে সড়ক অবরোধ


ফটো-সংগৃহীত

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিঃ এসএসসি ২০২১ পরীক্ষার সিলেবাস আরও কমানো অথবা বিকল্প পদ্ধতিতে মূল্যায়নের দাবিতে বুধবার (২৯ জানুয়ারি) দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে বিক্ষোভ, মানববন্ধন কর্মসূচি পালনসহ সড়ক অবরোধ করেছে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা।

সকাল ১১ টায় সুজাপুর মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী জিএম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়, অম্রবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান ইন্সটিটিউটের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে ফুলবাড়ী সরকারি কলেজ মাঠ থেকে পৌরশহরে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পরে চোখে কালো কাপড় বেঁধে স্থানীয় নিমতলা মোড়ে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২ পর্যন্ত ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে দিনাজপুর-ফুলবাড়ী-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা।

এর ফলে সড়ক অবরোধে সড়কের দুইপ্রান্তে প্রায় দুই শতাধিক ছোটবড় যানবাহন আটকা পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শমশের আলী মন্ডল, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফখরুল ইসলাম ও পৌর প্যানেল মেয়র মামুনুর রশিদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের পরামর্শ দিলে পরীক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেয়।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: